Sweden

Country article in printed Atlas

Chronology
1805 Krigsarkivet (KrA, War Archive) in Stockholm
1852 New university law
1880 Svenska Historiska Föreningen (Swedish Historical Society) in Stockholm
1881 Historisk Tidskrift (Historical Review) in Stockholm
1883 Ellen Fries first woman to obtain a PhD
1886 History seminars at Uppsala University
1902 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek founded (ARAB, Archive of the Labour Movement) in Stockholm
1906 Fornvännen (Journal of Swedish Antiquarian Research) in Stockholm
1928 Scandia in Lund
1936 Lärdomshistoriska samfundet (Swedish History of Science Society) in Stockholm
1973 Demografiska databasen (Centre: The Demographical Data Base)
1988 Centrum för vetenskapshistoria (Centre for History of Science) in Umeå

 

Bibliography

(References are included up to 2009)

Björk, R. (1996). Scholarships and Politics. History in Politics and Historians as Politicians, 1850–1940’. In R. Björk (Ed.), Societies Made up of History. Essays in historiography, intellectual history, professionalisation, historical social theory & proto-industrialisation. Akademitryck AB.
Björk, R. (n.d.). Den historiska argumenteringen. Konstruktion, narration och kolligation – förklaringsresonemang hos Nils Ahnlund och Erik Lönnroth. Dissertation of the University of Uppsala.
Droguet, A. (2004). Les archives nationales de Suède: un cas atypique dans l’Europe du XIXe siècle? In B. Delmas (Ed.), Archives et nations dans l’Europe du XIXe siècle (pp. 33–44). Librairie Droz.
Elvander, N. (1961). Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idédebatt i Sverige 1865–1922. Almqvist & Wiksell.
Gunneriusson, H. (2002). Det historiska fältet. Svensk historievetenskap 1920-tal till 1957. Acta Universitatis Upsaliensis.
Gunneriusson, H. (2004). Idéer och autonomi i universitetsvärlden. En fallstudie över Södertörns högskolas tidiga historia. Vetenskapshistoriska avdelningen.
Gunneriusson, H. (2010). Sweden. In L. Raphael & I. Porciani (Eds.), Atlas of European Historiography. The Making of a Profession 1800-2005. Palgrave.
Odén, B. (1991). Forskarutbildningens förändringar 1890- 1975. Historia, statskunskap, kulturgeografi, ekonomisk historia. University Press.
Torstendahl, R. (1964). Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920. Svenska bokförl./Norstedt.
Torstendahl, R. (n.d.). Scandinavian historiography 1800-1945. Oxford History of Historical Writing, 4.
Torstendahl, R. (n.d.). Scandinavian Historiography after 1945. Oxford History of Historical Writing, 5.
Trenter, C. (1999). Granskningens retorik och historisk vetenskap. Kognitiv identitet i recensioner i dansk Historisk tidsskrift, norsk Historisk tidsskrift och svensk Historisk tidskrift 1965–1990. Acta Universitatis Upsaliensis.
Lauritz Weibull och forskarsamhället. (1975). LiberLäromedel/Gleerup.

Legal Notice | 
Data policy