Ukraine

Country article in printed Atlas

Chronology
1788 Stavropihiiskyi instytut (Stauropegion Institute) in Lviv
1805 University of Kharkiv
1834 St Volodymyr University in Kiev
1839 Imperotarskoe Odesskoe Obshchestvo Istorii i Drevnostei / Odessa Society of History and Antiquities is established
1852 Tsentral’nyi Arkhiv Davnikh Aktiv / Central Archive of Old Documents at Kiev University organised by the Vremennaia Komissiia dlia razbora drevnikh aktov (Temporary Commission for Analysis of Old Documents – later Kiev Archaeographic Commission)
1865 New Russia University (later Odessa University)
1873 Istoricheskoe Obshchestvo Nestora-letopistsa (Historical Society of Nestor the Chronicler) in Kiev
1876 Kharkovskoe istoriko-filologicheskoe obshchestvo (Kharkiv Historical-Philological Society) at Kharkiv University
1882 Kievskaia starina (Kiev Antiquity) (Journal) in Kiev
1892 Naukove Tovarystvo im. Shevchenka (NTSch) / Shevchenko Scientific Society in Lviv
1892 Zapysky Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka / Annals of the Shevchenko Scientific Society in Lviv
1894 First ‚Ukrainian Historical Seminar‘ at the University of Lviv
1907 Ukrainian Scientific Society in Kiev
1909 Natsionalnyi muzei (National Museum) in Lviv
1918 Kam’yanets-Podilskyy Ukrainian State University
1918 Ukraïnska Akademiia Nauk (Ukrainian Academy of Sciences in Kiev; 1921-36 All-Ukrainian Academy of Sciences)
1921 Universitas Libera Ucrainensis (Ukrainian Free University) in Vienna
1922 Kiev Central Historical Archive
1924 Vseukrainskyi Istorychnyi Muzei imeni Tarasa Shevchenka / Taras Shevchenko All-Ukrainian Historical Museum in Kiev
1936 Institute of History of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR
1945 Ukraïnska Akademiia Nauk (Ukrainian Free Academy of Arts and Sciences) in Augsburg
1957 Ukraïns’kyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal, UIZh) in Kiev
1963 Ukraïns’kyi istoryk (Ukrainian Historian, founded in the United States) published in Munich, later in the United States
1965 Ukraïnske Istorychne Tovarystvo (Ukrainian Historical Association in North America and Europe, UIT)
1991 Natsionalnyi Muzei Istorii Ukrainy (National Museum of History of Ukraine) in Kiev
1995 Natsionalnyi Komitet Istorykov Ukraïny (National Committee of Historians of Ukraine)
1996 Ukraïna Moderna (Modern Ukraine Journal) in Kiev
2001 Muzei radianskoi okupatsii (Museum of Soviet Occupation) in Kiev

 

Bibliography

(References are included up to 2009)

Legal Notice | 
Data policy