Turkey

Country article in printed Atlas

Chronology
1851 Encümen-i Daniş (Science Commission) commissions a history textbook for higher education
1877 Mekteb-i Mülkiye (Civil Service School) founded in 1859 elevated to university status
1881 Müze-i Hümayun (Empire Museum) opened to the public in Istanbul
1900 Darülfünun (University), which had been established in Istanbul in 1863, finally began its education
1908–11 Türk Derneği (Turkish Society)
1910 Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası (The Journal of the Ottoman Historical Society)
1912 Ulum-ı Edebiye (Faculty of Letters), with a Department of History and Geography
1923 Hazine-i Evrak Müdür Muavinligi (Central State Archive) in Istanbul
1930 Türk Ocağı Türk Tarihi Tetkik Heyeti (Turkish Heart Organization– Turkish History Research Society)
1931 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Turkish History Research Committee)
1933 University reform
1935 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF, Faculty of Language and History-Geography)
1935 Türk Tarih Kurumu (Turkish Historical Society)
1976 Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı (Directorate of Republican Archives)
1977 Ottoman Social and Economic History Congress in Ankara
1983 Two years after the coup, autonomy of Türk Ocağı Türk Tarihi Tetkik Heyeti abolished
1991 Tarih Vakfı (History Foundation) was founded by 264 prominent intellectuals
1992 21 new universities established

 

Bibliography

(References are included up to 2009)

Ayni, M. A. (2007). Darülfünun Tarihi. Kitabev.
Behar, B. E. (1992). İktidar ve Tarih. Afa Yayınlar.
Berber, E. (2007). Türk Dış Politikası Çalışması. Bilgi Üniversitesi Yayınlar.
Berktay, H. (1983). Cumhuriyet İdeolojisi ve Fuat Köprülü. Kaynak Yayınlar.
Berktay, H. (1993). ‘Kültür ve Tarih Mirasımıza Bakışta Milliyetçiliği Aşma Zorunluluğu. In Z. Rona (Ed.), Osman Hamdi Bey ve Dönemi (pp. 240–259). Tarih Vakfı Yurt Yayınlar.
Dölen, E. (2010). Türkiye Üniversite Tarihi I: Osmanlı Döneminde Darülfünun, 1863-1922. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Ergut, F. (2010). Turkey. In L. Rapahel & I. Porciani (Eds.), Atlas of European Historiography. The Making of a Profession 1800-2005 (pp. 112–114). Palgrave.
Georgeon, F. (2006). Osmanlı Türk Modernleşmesi, 1900- 1930. YKY Yayınları.
Güvenç, B. (1991). Türk-İslam Sentezi. Sarmal Yayınev.
Keyder, Ç. (1987). State and Class in Turkey. Verso.
Koloğlu, O. (1995). Tarih Çalışmaları: 1980–1995. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedis, 15, 1352–1360.
Kuran, E. (1962). Ottoman Historiography of the Tanzimat Period. In B. Lewis (Ed.), Historians of the Middle East (pp. 422–429). Oxford University Press.
Ortaylı, İ. (1986). Osmanlı Tarihyazıcılığının Evrimi Üstüne Düşünceler. In S. Atauz (Ed.), ‘Türkiye’ de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi. Türkiye Sosyal Bilimler Derneğ.
Özel, O., & Çetinsaya, G. (2001). ‘Türkiye’de Osmanlı tarihçiliğinin son çeyrek yüzyılı: Bir bilanço denemes. Toplum ve Bilim, 91, 8–39.
Shaw, S. (1977). History of the Ottoman Empire and Modern Türkey, 1808-1975 (Vol. 2). University Press.
Shaw, W. (2007). Museums and Narratives of Display From the Late Ottoman Empire to the Turkish Republic. Muqarnas, 24, 253–279.
Tekeli, İ. (1993). Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü. Türk Tarih Kurumu Basımev.
Tekeli, I. (n.d.). ‘STK’lar ve Tarih. Toplumsal Tarih, 93, 16–18.

Legal Notice | 
Data policy